OŚWIADCZENIE:

W związku z realizacją ust. 17 Regulaminu widza kinoteatru w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 osoba, która dokonuje zakupu biletu w kasie ma obowiązek przedstawienia wypełnionego druku oświadczenia. Druk można pobrać na stronie internetowej Iławskiego Centrum Kultury, bądź w kasie kina.

POBIERZ: oswiadczenie

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
WAŻNE LINKI:
Jak myć ręce? Instrukcja mycia rąk
Jak skutecznie dezynfekować ręce
Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę
Koronawirus – Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Regulamin widza kinoteatru w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2

Widzu, Twoje zdrowie i bezpieczeństwo są dla nas ważne. Zapoznaj się z regulaminem i przestrzegaj wszystkich punktów:

1. Nie wybieraj się do kina, ale pozostań w domu i skontaktuj się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania porady medycznej, jeśli nie czujesz się zdrowo.
2. Skorzystaj z preferowanej formy zakupu biletu on-line. System sprzedaży umożliwia zakup biletów dla co drugiego miejsca. O możliwości skorzystania z miejsc sąsiadujących decyduje pracownik kina po zapoznaniu się z dokumentem potwierdzającym uprawnienia widzów (3a, 3b) i po uzyskaniu ustnego oświadczenia widzów o zamieszkiwaniu we wspólnym gospodarstwie domowym (3c).
3. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
a. widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
b. widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
c. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
4. Pamiętaj, że ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsca.
5. Korzystaj tylko z dostępnych miejsc siedzących na widowni. Fotele niedostępne są oznaczone i zabezpieczone.
6. Oczekując na wejście do budynku i przebywając w holu kina, zachowaj dystans 2 metrów.
7. Zakrywaj usta i nos maseczką na terenie budynku.
8. Zdezynfekuj dłonie przy wejściu do kina.
9. Zachowaj odstęp w kolejce do kasy (maksymalnie 3 osoby w oznaczonych naklejkami miejscach).
10. Zapłać kartą.
11. Zdezynfekuj dłonie przed każdym wejściem na widownię.
12. W trosce o bezpieczeństwo innych widzów pozwól zmierzyć sobie temperaturę (termometrem bezdotykowym), jeśli pracownik kina zauważy u Ciebie objawy chorobowe.
13. Korzystaj tylko z dostępnych miejsc siedzących w holu. Krzesła niedostępne są oznaczone.
14. Bezwzględnie powstrzymaj się od spożywania posiłków w sali kinowej.
15. Bezwzględnie przestrzegaj procedur i instrukcji umieszczonych w toaletach.
16. Opuść salę kinową udostępnionym wyjściem bocznym z zachowaniem wymaganego przepisami prawa dystansu.
17. Przekaż dane kontaktowe na otrzymanym od kasjera lub pobranym ze strony internetowej druku (imię, nazwisko i numer telefonu) przy zakupie biletu w kasie. Dane gromadzone są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.

POBIERZ: Regulamin widza
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Procedury bezpieczeństwa w Kinoteatrze Pasja w Iławie opracowane na podstawie Wytycznych dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego
(https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce)

Informacje ogólne:

1. W Iławskim Centrum Kultury jest powołany koordynator do spraw zdrowotnych: Justyna Augustyniak. Do zadań koordynatora należy:

• monitorowanie wdrażania i przestrzeganie procedur sanitarnych;
• stały kontakt z wyznaczoną osobą z właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej;
• podejmowanie w porozumieniu z dyrektorem decyzji odnośnie dalszego funkcjonowania obiektu w razie wystąpienia w obiekcie incydentu zdrowotnego.

2. Umieszczono w widocznych miejscach w budynku i w kanałach komunikacji internetowej informacje o obowiązujących procedurach (instrukcje mycia rąk, regulaminy, infografiki).
3. Wyposażono pracowników kina w środki ochrony indywidualnej, w tym przyłbice/maski ochronne, środki do dezynfekcji rąk. Pomieszczenie kasowe jest oddzielone szybą.
4. Przeszkolono personel kina w zakresie stosowania wszelkich procedur sanitarnych.
5. Koordynator ds. kinoteatru monitoruje stosowanie procedur przez pracowników i współpracuje ściśle z koordynatorem do spraw zdrowotnych i dyrektorem.
6. Preferowana jest sprzedaż biletów online.
7. Brak możliwości telefonicznej i elektronicznej rezerwacji miejsca.
8. Postępowanie z odpadami zgodne jest z Wytycznymi Ministerstwa Klimatu i GIS, dostępnymi na stronie https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/;
9. W budynku kinoteatru ustawiono i oznaczono pojemniki na wszystkie kategorie odpadów. Zużyte środki ochrony osobistej i odpady wytworzone przez osoby zdrowe, takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy są wrzucane do pojemnika na odpady zmieszane.
10. W budynku ze zwiększoną częstotliwością prowadzona jest przez obsługę kina dezynfekcja powierzchni, poręczy, podłokietników, klamek itp. Odbywa się między seansami. Pełna dezynfekcja sali kina prowadzona jest każdego dnia rano przez personel sprzątający. Czynności są dokumentowane.
11. Wydłużono odstępy między seansami w celu przeprowadzenia procedur dezynfekcji i wietrzenia sali kinowej.
12. Pracownik obsługi jest wyposażony w bezdotykowy termometr i upoważniony do zmierzeniu temperatury u widza zdradzającego objawy chorobowe (kaszel, katar ).
13. Osoby z objawami chorobowymi i/lub podwyższoną temperaturą nie zostaną wpuszczone do budynku i do sali kinowej.

POBIERZ: Procedury bezpieczenstwa w Kinoteatrze