Regulamin Kinoteatru „PASJA” w Iławie:

§1

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Widza uczestniczącego w projekcjach filmowych i innych działaniach kulturalnych realizowanych w Kinoteatrze „Pasja” położonym w Iławie przy ul. Niepodległości 13 A, którego operatorem jest Iławskie Centrum Kultury z siedziba 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13A

§2

Do wejścia na widownię mają prawo posiadacze ważnych biletów wstępu, zaproszeń oraz karnetów na projekcje filmowe, spektakle teatralne, koncerty i inne imprezy oraz osoby mające uprawnienia do wykonywania czynności służbowych na terenie Kinoteatru. Wstęp wolny na widownię dotyczy imprez nie biletowanych.
Bilet wstępu należy okazać na każde żądanie biletera lub uprawnionego pracownika Kinoteatru.

§3

Bilet wstępu ważny jest wyłącznie na określony dzień, oznaczone miejsce, seans i imprezę. Nabywca biletu ma obowiązek sprawdzenia, czy zakupiony bilet wstępu został prawidłowo wystawiony. W przypadku, gdy miejsce zostało zajęte przez inną osobę, posiadacz biletu zgłasza reklamację do biletera lub osoby uprawnionej, która zobowiązana jest spowodować zwolnienie miejsca, a w razie ujawnienia błędnego oznaczenia biletu, wskazać miejsce równorzędne. Samowolne zajęcie innego miejsca niż oznaczone na bilecie jest zabronione.

§4

Do nabycia biletów na seanse filmowe w kasie Kinoteatru, poza kolejnością uprawnione są kobiety ciężarne oraz inwalidzi o widocznym kalectwie.

§5

Dzieci do lat 6-ciu mogą być wpuszczane na seanse filmowe o tematyce dziecięcej w towarzystwie opiekunów.

§6

W przypadku odwołania seansu filmowego, zmiany programu lub niemożności wyświetlenia filmu w zapowiedzianych godzinach, widzowi przysługuje zwrot opłaty uiszczonej za bilet wstępu lub przeniesienie ważności biletu na inny seans, przypadający w okresie trzech dni od daty wystawienia biletu. W innych przypadkach zwrot za zakupiony bilet wstępu nie przysługuje. Zwrot, o którym mowa dotyczy również odwołanych imprez, przy czym taki bilet nie może być wykorzystany na inną biletowaną imprezę.

§7

Osoby powołane do kontroli podczas seansów filmowych mają prawo dokonać sprawdzenia biletów na widowni oraz w przypadkach koniecznych, przerwania seansu na okres niezbędny do przeprowadzenia swych czynności w tym zakresie.

§8

Odbiór biletów najpóźniej do 15 minut przed rozpoczęciem seansu (po tym czasie nieodebrane rezerwacje będą automatycznie usuwane przez system).

§9

Zasady rejestracji obrazu i dźwięku przez widza podczas seansów filmowych i innych imprez

1. Na sali kinowej w czasie trwania seansu filmowego obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie wyświetlanego filmu lub jego fragmentów.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Widza zakazu nagrywania lub fotografowania filmu, o którym mowa w pkt. 1 , osoba uprawniona ma prawo wyprosić Widza z sali kinowej.

3. Widz zobowiązany jest w obecności pracownika usunąć na jego żądanie wszelkie fotografie lub zarejestrowany materiał filmowy.
Obsługa seansu filmowego ma obowiązek zawiadomienia o stwierdzonym przypadku nagrywania lub fotografowania filmu, podmioty posiadające prawa autorskie do filmu lub prawa do jego rozpowszechniania, w szczególności producenta i dystrybutora filmu oraz podania danych osoby, która dokonała w/w naruszenia. Obsługa ma również prawo w tym wypadku zawiadomienia właściwych organów ścigania .

4. Widz, który naruszył zakaz nagrywania lub fotografowania filmu, zobowiązany jest do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób, w szczególności praw autorskich lub praw pokrewnych.

5. Rejestracja obrazu i dźwięku podczas realizowanych imprez w Kinoteatrze może odbywać się wyłącznie za zgodą organizatora danej imprezy (regulują to odrębne umowy
z wykonawcami i Agencjami Artystycznymi). Osoby rejestrujące nie mogą przebywać na scenie Kinoteatru w trakcie trwania imprezy. Wprowadza się całkowity zakaz używania telefonów komórkowych podczas spektakli teatralnych. Osoby nie przestrzegające w/w zakazów będą wypraszane z sali.

§10

W czasie wyświetlania filmu lub trwania imprezy wchodzenie na widownię jest zabronione.
Na widowni zabronione się również: palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie telefonów komórkowych oraz śmiecenie. Jednocześnie zabrania się również wchodzenia na scenę osób do tego nieuprawnionych.

§11

Do budynku Kinoteatru zabrania się:

– wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
– wnoszenia wszelkiego rodzaju broni i przedmiotów, które mogą być użyte jako broń
– wnoszenia pojemników do rozpylania gazu lub farby, a także substancji żrących
– wnoszenia butelek, i innych podobnych przedmiotów wykonanych z twardego materiału
– wnoszenia fajerwerków i innych środków pirotechnicznych oraz używania otwartego ognia
– wprowadzania psów i innych zwierząt

Wszelkiego rodzaju działania powodujące niszczenie i demolowanie urządzeń i wyposażenia Kinoteatru będą karane

§12

1. Ze względów bezpieczeństwa osoby przebywające w Kinoteatrze zobowiązane są do wykonywania zaleceń służby porządkowej lub organizatora imprezy.
2. Osoby opuszczające Kinoteatr mają obowiązek przestrzegania oznakowań kierunków wyjścia.
3. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Kinoteatru będą pociągane do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

§13

Niezależnie od powyższych ustaleń widz ma prawo:
– w każdym przypadku oczekiwać kulturalnego i życzliwego potraktowania przez obsługę seansów i imprez
– otrzymania od pracowników Kinoteatru niezbędnych informacji
– zgłaszania wszelkich uwag, wniosków i reklamacji personelowi Kinoteatru lub dokonywania wpisów do książki skarg i wniosków znajdującej się w kasie Kinoteatru.

Obsługa seansów filmowych i imprez realizowanych w Kinoteatrze nie odpowiada za przedmioty pozostawione na widowni lub w holu. Przedmioty te, w przypadku ich znalezienia wydawane będą w biurach Iławskiego Centrum Kultury za pokwitowaniem. W razie nie zgłoszenia się osoby poszkodowanej w ciągu 7 dni, przedmioty zostaną przekazane odpowiednim organom powołanym do ich przechowywania.

§14

Przebywający na terenie Kinoteatru winni stosować się do zaleceń zawartych w niniejszym Regulaminie. Każda osoba, która bierze udział w w/w działaniach w Kinoteatrze oświadcza tym samym, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

DYREKTOR ICK