Do pobrania:
Regulmin imprezy w amfiteatrze (1)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Regulamin wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Iławskie Centrum Kultury w Amfiteatrze im. Louisa Armstronga w związku z pandemią COVID-19

Obowiązujące zasady są zgodne z:
• z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z 2020 r. poz. 1066 z późn. zmianami);
• aktualnymi wytycznymi sanitarnymi MKiDN i Głównego Inspektora Sanitarnego.

1. Teren wydarzenia (min. 600 m²) jest zamknięty, ogrodzony płotkami zabezpieczającymi.
2. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwają pracownicy Agencji Ochrony.
3. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne w czasie wydarzenia. Dyżur pełnią wolontariusze SIM PCK.
4. Limit uczestników: maksymalnie do 50 % liczby miejsc.
5. Organizator udostępni miejsca zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, a uczestnicy są zobowiązani do zajęcia miejsc wyznaczonych przez organizatora. Ograniczenie nie dotyczy:
a) osoby, która uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
b) osoby, która uczestniczy w wydarzeniu razem z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
c) osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
6. Liczba uczestników jest monitorowana.
7. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do zachowania co najmniej 2 metrów odstępu od pozostałych osób, oczekując na wejście i na terenie imprezy.
8. Warunkiem wejścia na teren imprezy jest dostarczenie wypełnionego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu – Załącznik nr 1. Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej Iławskiego Centrum Kultury lub wypełnić na miejscu.
9. Na terenie wydarzenia obowiązywać będzie bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa, czyli noszenia maseczek lub przyłbic ochronnych. Osoby, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą zasłaniać nosa i ust maseczką muszą zachować bezpieczną odległość 2 metrów od innych uczestników wydarzenia.
10. Posiadanie środków ochrony będzie sprawdzane przy wejściu na teren wydarzenia. W przypadku ich braku organizator odmówi prawa wstępu.
11. Uczestnicy mają obowiązek zdezynfekować dłonie przed wejściem na teren imprezy.
12. Obowiązuje zakaz wnoszenia opakowań szklanych na teren wydarzenia.
13. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poddanie się bezdotykowemu mierzeniu temperatury, którego dokonają pracownicy organizatora. Wynik pomiaru powyżej 37 stopni Celsjusza oznacza zakaz wstępu na teren imprezy.
14. Organizator zapewnia dostęp do toalet, które będą regularnie odkażane i wyposażone w płyn do dezynfekcji rąk.
15. Korzystających z toalet obowiązuje dezynfekcja rąk przed skorzystaniem z toalety i po skorzystaniu z niej. W przypadku kolejki do sanitariatów należy zachować 2-metrowy dystans od siebie wzajemnie.
16. Uczestnicy wydarzenia muszą stosować się do poleceń pracowników organizatora oraz przestrzegać postanowień regulaminu.
17. Uczestnictwo w wydarzeniu jest nieodpłatne. Po zapełnieniu wszystkich miejsc wejście na teren wydarzenia będzie niemożliwy.
18. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
19. Wszystkich uczestników wydarzenia obowiązuje Regulamin obiektu.

Dyrektor Iławskiego Centrum Kultury