MONITORING

1. Administrator danych

Administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest:
Iławskie Centrum Kultury w Iławie ul. Niepodległości 13A, 14-200 Iława, tel: 89 649 16 31

2. Inspektor Ochrony Danych

W Iławskim Centrum Kultury w Iławie został powołany Inspektor Ochrony Danych
z którym można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: iod1@panetpol.pl

3. Obszar objęty monitoringiem

Monitoringiem wizyjnym w Iławskim Centrum Kultury w Iławie objęta została sala konferencyjna.

4. Cel przetwarzania danych osobowych

Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i porządku publicznego na terenie sali konferencyjnej ICK w Iławie.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 30 dni.

6. Przysługujące prawa

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO.

7. Prawo wniesienia skargi

Należy kierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.
———————————————————————————————-
Inspektorem Ochrony Danych w Iławskim Centrum Kultury jest Agnieszka Pułtorak. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod1@panetpol.pl